MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Kadim yazılar ve biz

Kadim yazılar ve biz 
Kısa kitapçıklar-Bible
1.Kadim yazılara bakış açısı içinde yazanlara bakış açısı gibi farklı farklıdır. 
2.Bununla birlikte ortak bakış açıları da vardır;
a.Kadim yazılar Mesih İnancına temeldir. 
b.Eski ve yeni antlaşmadan müteşekkildir. 
c.Bu yazıların öncesi Yahudi Kutsal Kitabı altında toplanmış ve Mesih sonrası eklemeler gelmiştir. 
d.Her ikisininde içindeki toplanmış kitapçıklar kutsal yazılar olarak kabul edilmektedir. 
e.Bütün Mesih inanlıları 66 kitapçıktan oluştuğunu kabul eder. 39 eskisinde 27 yenisinde. 
3.Ortak olmayan bakış açılarından bazıları ise şunlardır. 
a.Ortodoks, katolik, anglikanlar için apokrif kitaplarda vardır. 1.ve 2.Makabiler, Sirah, Judith gibi. 
b.Yazarlar yazdıkları kişileri bilerek yazmışlardır. 
Tanrı sözü
1.Birçokları için sanki cümle cümle Yaratan tarafından dikte edilmiş bir kitap olarak görülmektedir. 
2.Bu her konuda tam bir yetkiyi kitaba vermiş olmaktadır. 
3.Bu tarz bakış açısı oldukça etkin yanlış anlaşılmalara ve şüphelere yol açmaktadır. 
4.İlahi kollektif  bilinç olduğu iyi anlaşılmalı ve insan elinin işin içinde olduğu unutulmamalıdır. 
Kadim yazılar ve insan 
1.Herşeyden önce Yaratan’ın muhteşem yüceliğini sınırlı insan cümle ve mecazı ifade edemez. 
2.Ancak oldukça kısıtlı insan ifadeleri ile oldukça kısıtlı anlamlar ortaya çıkar. 
3.Bu nedenle kutsal Ruh daima yüreklerde devrededir ve dilediği şekli ile işler. 
4.Yeni antlaşmalar Mesih’te yeni yaşam bulmuş, deneyimler yaşamış insanların anlatımlarıdır. 
5.Anlatımlar Yaratan’ın nasıl gördüğü değil, kadim İsrail’in ve ilk hristiyanların nasıl gördüğüdür. 
6.Bu Yüceler Yücesinin yanılmaz, hatasız yazıları değil onların öyküleridir. 
7.Onların hikmetleri, bakış açıları ve kanaatleri ve sınırlarıdır. 
İnsan bakış açısı etkisi
1.Tanrı, düşmanı çoluk çocuk öldürmeyi mi emretmiştir? 
2.Tanrı, köleliğin gayet iyi bir şey olduğunu mu söylemek istemiştir? 
3.Tanrı mı çok eşliliğe ve cariyelere izin vermiştir? 
4.Zina işleyenlerin taşla öldürülmesi gibi ilkel bir buyruğu herşeye kadir Tanrı mı buyurmuştur? 
5.Anne ve babasına hürmetsizlik eden çocukların öldürülmesi gibi bir bakış açısı Tanrı’nın mıdır? 
6.Bu ve benzeri insanın acımasızlığı, benlik için alma arzusu kaynaklı etkiye örnek çoktur. 
Kanon oluşumu
1.Her konu Tanrı’nın yanılmaz ve değişmez son sözü olaraka alınması Yaratan’ı küçültücüdür. 
2.Her konu böylesine bir Tanrı yetkisi taşımadığına göre bu yetki algısı nerden gelir? 
3.Bu Yahudi ataların ya da kilise babalarının sürekli tekrarlarının sonucudur. 
4.Kanon bir süreç sonucu yine önderlerce oluşturulmuş bir sistem, bir kilise standartıdır. 
5.Yazıldıkları zaman çoğu bölümün kutsal olarak kabulü söz konusu değildir. 
6.Pavlus’un mektuplarının ilki ilk yüzyılda İ.S 50’de yazılmıştır. Herkes bunu mektup olarak almıştır. 
7.Daha sonra yeni inanç hareketlerinde yani hristiyanlıkta bunlar kutsal yazılar kabul edilmiştir. 
Kutsallığa tayin edilenler-Eski antlaşma
1.İlk bölüm hiç kuşkusuz eski antlaşmanın ilk beş kitabıdır. Pentatuch ya da Torah. 
2.Yaratılıştan İsrail’in vaat edilen toprakların sınırlarına ulaşmasına dek geçen süreyi anlatır. 
3.İ.Ö 1200’lere ait öyküler İ.Ö 400 yıllarında kutsal kabul edilmiştir. 
4.İkinci bölüm peygamberlerdir, tarihsel kitaplar dahildir. İ.Ö 1200’den İ.Ö400’e anlatır. 
5.Kutsal kabul edilişleri İ.Ö 200 yılındadır. 
6.Üçüncü bölüm ise Mezmurlar, Meseller, Eyüp, Vaiz, Ester ve diğerleridir. İ.D 100’de k.yazı oldular
7.En son hali Jamnia ya da Yavneh konsilinde şekillendi ve kutsal kabul edildi. İ.Dönemin 90
8.Bu nedenle Yeni Antlaşmada “yasa ve peygamberlik” geçer. Henüz yazılar yoktur.
Kutsallığa tayın edilenler-Yeni antlaşma
1.Yeni antlaşmanın da kutsal olması süreçtir. Konsiller vardır. İznikte 325’de olmamıştır. 
2.Eusebius, dönemin bir bishop’u ve tarihçiye göre 330’da 21 kitapçık vardır. 
3.Yakup, Yahuda,2.Petrus, 2 ve 3.Yuhannna ve Vahiy kabul edilmemiştir. 367’de kabul edilmiştir. 
4.Atanasiustan sonra bile hala sorun vardır. 700 yılına kadar doğu ortodoksları Vahiy’i kabul etmedi
5.Anayasaları da ülke önderleri yapar ve yetkindir. Kutsal Yazılarda ataların yetkinliğindedir. 
6.Tarihi ve metaforik bakış açısında bu yazılar Yaratanla bağımız olur. 
Tanrı Sözü olarak kutsal yazılar
1.Bazı protestanlar için “Tanrı Sözü” Tanrı’nın direk sözleri olarak algılanır “Tanrı sözleri” olur. 
2.Oysa tarih boyunca “Tanrı Sözü” ifadesi tekil olarak kullanılmıştır. Söz burada metaforiktir. 
3.Sözün metaforik anlamı “dil” demektir. İlişki, iletişim, Tanrı ile paydaşlık. Açığı kapama. 
4.İlahi olan onun yetkinliğinde değil, orijinalliğinde değil hristiyan yaşamındaki amacındadır. 
5.İşlerliğindedir. Yaratan Ruh’u bize sürekli olarak seslenmekte, yönlendirmektedir. 
6.Mesih İsa’da “Tanrı Sözüdür”. Kutsal Kitap normu gibi anlaşılır. 
7.Bu vahiy demektir. Sözün İsa’da cisimleşmesi değildir. Yazılar olmadan İsa’yı bilmek zor. 
8.Pavlus’un sözü ile “biz bu cevhere dünyasal kaplarda sahibiz”.
9.Kutsal yazılar bu cevheri taşıyan “dünyasal kaplardır”. 
10.Martin Luther’in ifadesiyle “Kutsal Yazılar Mesihi bulacağımız yemliktir”.