MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

İsa'nın ünvanları

İsa’nın ünvanları
Mesih 
1.Efendimiz İsa’ya bir çok ünvan aslında Diriliş sonrası dönemde verilmiştir. 
2.Hemen hemen bütün ünvanların Yahudi inancı ve Roma ile bağlantısı vardır. 
3.Mesih-Meşiah, bu ünvan tamamen Yahudilikle bağlantılıdır. Özel rol için atanmış anlamındadır. 
4.Bazen Kadim Yazılarda-Yahudi kralları için kullanılmıştır. İlk yüzyılda anlam daralmıştır. 
5.Yeni bir çağ, dönem başlatıcılığı için kullanılmıştır. Yahudiler farklı farklı Mesih beklentilerindedir. 
6.Savaşçı, kral, kahin. Aracısız bir dönem.Talebelerin bunu kullanması İsa’nın beklenilen olmasıdır. 
Tanrı oğlu 
1.Tanrı oğlu Hoşea 11:1’de bütün İsrail için kullanılmaktadır. 
2.Bazen kral için Tanrı oğlu denmektedir-Mz.2:7 
3.Göksel varlıklar için Tanrı oğlu kullanılmaktadır-Eyüp 1:6
4.İsa dönemine yakın zamanlarda şifa dağıtan, mistik olan, kutsal insanlara Tanrı oğlu denmiştir. 
5.Tanrı ile yakın ilişkide olanlara bu ifade kullanılmıştır. 
6.Romalılara göre ise Roma imparatoru tanrı oğludur. Sezar Avgustus (İ.Ö31-14) arası böyledir. 
7.Avgustus ilahi bir biçimde annesi Attia’nın rahmine Apollo tarafından bırakılmıştır. 
8.Bu nedenle İsa için talebelerin Tanrı Oğlu vurgusu Sezarın yetkinliğini ortadan kaldırmaktır. 
Rab-Efendi
1.İlk dönemde “İsa Rabdir” sözü oldukça yaygındır. Mektuplarda ve yeni antlaşmada bu görülür. 
2.Kadim yazılarda bu ifade Tanrı içindir. Yahudi algısına göre Rab Tanrı’ya sadakati ifade eder. 
3.Ayrıca talebelerin bakışında “İsa Tanrı vahyidir” ve sadakatle itaat gerekir anlamındadır. 
4.Romalı bakış açısın göre “Rab-Efendi” ifadesi sadece tanrı oğlu Sezar içindir. 
5.Talebeler “İsa Rabdir” sözü ile bir çok anlamı Mesih İsa’da tamamlamaktadır. 
Kurtarıcı 
1.Yahudi algısında bağlardan kurtaran (çıkış öyküsü) anlamındadır. Sürgünden döndüren..
2.Romalı bakış açısında yine Sezar Avgustus kurtarıcıdır. 
3.Mark Anthoni ve Kleopatrayı Aktium(İ.Ö 31) yenmek kaydı ile barış getirmiştir dünyaya. 
4.İlk hristiyanlar bu kelimeyi kullandıklarında iki anlam vermektedirler. 
5.Sezarın kurtarıcılığı askeri zafer ve güçtür, İsa’nın ki ise adalet ve esenliktir. 
Bedel-sunu
1.Pavlus’un ifadesi “Mesih çarmıha gerildi”-1.Kor.1:23 Bu hristiyan inancının kalbidir. 
2.Substitutionary sacrifice, substitutionary atonement-Tanrı öfkesini alma öğretisi sonradandır.
3.İsa Mesih’in “bizim için öldü” şeklinde değerlendirilmesi 1097 yılında Anselm(Canterbury) iledir.
4.Cur Deus Homo? Neden Tanrı insan oldu? isimli kitabında ilk kez bu ilahiyatı dile getirmiştir. 
5.a.Herşeyden önce Mesih İsa kendi ölmemiş resmen öldürülmüştür. 
6.Dünyayı yöneten karanlık benlik ve bencilliğin umut ve kurtuluş kaynağına saldırısıdır. 
7.b.Eğer bir karşılık ortaya konuyor ve bedel karşılığı bir kurtuluş sunuluyorsa o zaman sorun var. 
8.Lütuf teolojisindeki karşılıksızlık “kan bedeli”, “ölüm bedeli” gibi bir takım bedeller sonucu mu? 
9.c.O zaman inanç kutudadır. günah, bağışlama, bizim için öldü ve yaşam sonrası bereket. 
Haç
(1.Kor.2:1-2; 1:23, Fil.2:5-11)
1.Sisteme aykırılıktan haçlanma
Matta, Markos, Luka “bizim için değil sisteme aykırılıktan haça gittiğini” söylüyor. 
Mrk.8:31-33, 9:30-32, 10:32-34
2.Ölüm ve Diriliş ancak Mesihle. 
Mesihle öldüm-Metafor-Gal.2:19-20 
Vaftiz için metafor-Rom.6:1-4
Alçalış dönemi-Lent-Galileden Yeruşalem’e yürüyüş çarmıhı yüklenip yürümek Mt.16:29
Yuhanna da ise ölüm ve diriliş 3:3’de yeni doğuşla ifade buluyor. 
3.İsa’nın ölümü Yaratanın sevgi vahyi
İsa’nın Tanrı krallığına olan tutkusu, yaşamına kast eden güçlere karşı direnişi Tanrı sevgisinin derinliğini bize gösteriyor. Burada Mesih’i günahlarımıza karşı öldürüp öcünü almak için göndermiş bir Tanrı değil ama dünyayı İsa’nın ölüm ve dirilişi ile transforma sokma tutkusunda bir Tanrı sunuluyor.