MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

KURTARILIŞ DESTANI

Kurtarılış Destanı 
Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı.-Yaratılış 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi.- Yuhanna 1:1 Ve yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm..deniz de yoktu artık..yeni Yeruşalim’in gökten Tanrı’nın yanından indiğini gördüm.-Vahiy 21:1-
Dünyanın yaratılışını anlatan Tora’nın ilk bölümü yeni antlaşma yazarları için de temeldir. Musa’nın yaradılış öyküsünü kayda geçmesinin nedeni, İsrail’i Mısır’dan kurtarma amacını anlamlandırma istemidir. Bu anlatımda, bugünkü anlamı ile bir bilimsel yaratılış öyküsü olmadığı gibi aslında hedeflenmemiştir de. O gün, çevre toplumlarda olan yaratılış anlatımları Musa tarafından dikkate alınarak bir anlatım oluşturulmuştur. Yeni Antlaşma yazarları da Musa’nın bu amacını, Tanrı’nın son için hazırlanmış olan büyük kurtarışı için de kullanmışlardır. (Yaratılış 1:2-2:3) Yeni antlaşma yazarları için, İsrail’in o dönemde deneyimlediği kurtuluş ve yargı, aynı şekilde son büyük kurtarış için de deneyimlenmesi gerekecek olan bir durum olarak görülmektedir. İsrail Mısırdan kurtuluşunu nasıl Tora’daki yaradılış öyküsünde görüyorsa, yeni antlaşma yazarları  da insanlığın Mesih’te kurtuluşunu, Tora’daki yaradılış öyküsünde görmektedirler. Ve bu yazarların yazdıkları ışığında, İsa Mesih’teki son büyük kurtarış bir kerede dünyaya gelmiş değildir. Musa’nın İsrail’i Mısırdan kurtarışından çok sonra gerçekleşecek olan büyük kurtarış (Mesih’in kurtarışı) üç aşamada insanlığa sunulmuş bir kurtarıştır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır. 
1.Başlangıç aşaması-Mesih’in yaşamı, öğretişleri, ölümü, dirilişi ve talebelerinin yaşamı
2.Süreklilik aşaması-Tanrı lütfu temeli üzerinde Müjdenin vaazı ve ışığın dünyaya yayılımı
3.Tamamlanma aşaması-Mesih çağının gelişi ve Tanrı krallığının dünyada tamamlanması. 
1.Başlangıç aşaması aslında Musa’nın yaradılış öyküsünde olduğu gibi yepyeni ve yeniden bir yaratmanın başlamasıdır. Burada Tanrı’nın dünyayı yeniden şekillendirmesi söz konusudur. Bunu en güzel Yuhanna 1:1-3’de görmek mümkündür; Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Bildiğimiz gibi Tora’nın ilk kelimesi “başlangıçta” kelimesidir. İbranice “bereşit” kelimesi Yuhanna’nın yazısı içinde Tora’nın yaradılış bölümüne işaretle “bereşit” olmuştur. Yani son kurtarış destanı da “dünyanın yeniden yaratılması” gibidir. Burada Mesih, bu yeni yaratma olayının “ışığıdır”. Tora’nın ilk bölümünde, Tanrı’nın “ışık olsun” sözü adeta burada Mesih’le dile gelmektedir. Ve Yuhanna 1:4-5’de şöyle yazar; Yaşam O’ndaydı  ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Tora’nın yaradılış anlatımında kaostan ıslah ortaya çıkar ve karanlıktan ışık. Bu sözlerde de bu vardır. Artık kaosun büyük islaha (tikkun) dönüşüp değişmesi gerekmektedir. Dünya yine karanlıktır, günahtan karanlığa bürünmüştür. Ve Söz  beden almıştır. Işık insanların üzerine doğmuştur. Pavlus 2.Korintliler 4:6’da şöyle demektedir; Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir…Çünkü “Işık karanlıktan parlayacak” diyen Tanrı, İsa Mesih’in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. İsrail’in Mısır’dan çıkarılması ve bütün karşılaşılan deneyimler aynı şekilde bu en son kurtarış destanı için de geçerlidir. Bu anlamda Mesih’in dünyada görünmesi, Tanrı’nın dünyayı yeniden ve son kez düzene (ıslah) koyması içindir. İnsanlık, günahın ve ölümün kaotik karanlığından kurtarılmak istenmektedir. 
2.Süreklilik aşaması Pavlus yine 2.Korintliler 5:17’de Tora’nın yaradılış bölümünü temel alarak şöyle der;Bir kimse Mesihteyse yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Burada geçen yaratık, yaratılmış olma kelimesi “ktisis” aynı şekilde Tora’nın girişinde de geçen kelimedir. Pavlus’a göre, Mesih’te içsel firavunlarından kurtarılan kişiler, yeni yaradılışı deneyimlemekte olan kişilerdir. Ve yine Koloseliler 3:9-10’da da Tora’nın girişindeki anlatım üzerine şu sözleri söylemektedir; Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Burada da, Yaratılış bölümü 1:27’deki “suret olarak” yaratılmış olma konusu üzerine oturmuş bir öğreti açıkça görülmektedir. Yeni antlaşma yazarlarının bu sözlerine göre, başlangıç aşamasında yenilenen dünyaya kurtarılmış olan kişi, Yaratan suretine dönüşüp değişene dek, sürekli bir yenilenme hareketliliği içindedir. Mesih’in ilk gelişi yeni yaradılışın başlangıcıdır ve bu kurtarış destanının ikinci aşaması sürekli yenilenme olarak karşımıza çıkar. 
3.Tamamlanma aşaması Üçüncü aşama ise, yine Musa’nın İsraili kurtarışında belirgin kıldığı Şabat dinlenmesi, yani İsrail’in Kenan diyarında yerleşik bir esenliğe ulaşması öğretisi temeldir. Bu nedenle İbraniler 4:4-11’de şu kayıtları okumak mümkündür; Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir:”Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi.”..Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü rahatı kalıyor. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, O’nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim; öyle ki, hiçbirimiz aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmesin. Musa, Kenan’a doğru yürüyüşte Şabat günü buyruğunu ve onun temsil ettiği sembolizmayı (durma, dinlenme, esenlik içinde olma) oldukça net bir biçimde kullanmıştır.  İsrail için varış noktası olan Kenan, adeta Şabat diyarı olarak tarif edilmiştir. Şabat bu tarife göre ve yeni antlaşma yazarlarının algısına göre de, aslında en son kurtarılışa örnek olmuştur. Hele Vahiy 21:1 ise, bu son kurtarış için Musa’nın yaradılış öyküsünün temel alınmasına en çarpıcı örnektir, şöyle der kayıtlar; 
Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalmıştı. Deniz de yoktu artık. Görüldüğü gibi bu son kurtarış destanı, ilk kurtarış destanının  ana şablonu üzerinde yükselmektedir. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı sözleri, Tora’nın girişinde yer alırken kutsal kitabın yeni antlaşma bölümünde, Başlangıçta Söz vardı…. Ve yeni bir yerle yeni bir gök gördüm şeklinde son kurtarışı anlatmak için yer almıştır. Burada deniz yoktu ifadesi ise Yaratılış 1:9’da yaşama yer olan uygun ortama işaret etmektedir. Tuzlu su yerini artık diri yaşam suyu misali tatlı suya, karaların sularına bırakmıştır. Dirilişi yeniden kutlarken adeta iki perdelik kurtarılış destanını bir bütün olarak görmeye ve bize anlatılan kurtarış destanını içselliğimizde deneyimleyip  başlangıçtan sona Mesih’te Ruh’un ışıklarında Yaratan’a suret olmaya.